Inicijativa mladih za ljudska prava

 

 

Inicijativa mladih za ljudska prava je regionalna mreža nevladinih organizacija koju su 2003. godine osnovali mladi ljudi sa željom da potaknu mlade na sudjelovanje u procesu demokratizacije društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih, progresivnih veza u post-konfliktnoj regiji bivše Jugoslavije.

Članovi Inicijative su mladih aktivisti za ljudska prava, pravnici, novinari, studenti, pisci, istraživači i stručnjaci iz područja tranzicijske pravde i međunarodnih odnosa iz Hrvatske i ostalih zemalja regije. Inicijativa također ima i aktivističke baze u mnogim gradovima.

Ciljevi Inicijative

Misija Inicijative je zaštita žrtava kršenja ljudskih prava, uspostavljanje novih veza u regiji među posljeratnim generacijama i uključivanje mladih u proces tranzicijske pravde, promoviranjem govorenja istine o ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

Inicijativa mladih za ljudska prava promovira istinu, pravdu, odgovornost i jednakost kao osnovne vrijednosti. Sjedišta Inicijative nalaze se u Beogradu, Prištini, Podgorici, Zagrebu i Sarajevu.

Vrijednosti kojima je vođena misija Inicijative

Odgovornost; Inicijativa zagovara za odgovornost u društvu i vjeruje da je ova vrijednost središnja za budući razvoj društva.
Istina; Inicijativa zagovara za istinu i jasno utvrđivanje činjenica o ratu u bivšoj Jugoslaviji jer vjeruje da svi zločini iz prošlosti trebaju biti prepoznati i imenovani.
Pravda; Inicijativa se zalaže za pravdu jer vjeruje da dostojanstvo žrtva mora biti obnovljeno i da patnje žrtava moraju biti prepoznate i obeštećene kroz reparacije i kazneni progon počinitelja.
Suživot; Inicijativa vjeruje da građani različitih etničkih, vjerskih, rasnih, društvenih, seksualnih i drugih pripadnosti mogu i trebaju živjeti zajedno u miru uz međusobno poštovanje.
Ljudski život i dostojanstvo; Inicijativa se zalaže da ljudski život i dostojanstvo postanu temelj demokratskog razvoja regije bivše Jugoslavije.

KONTAKT:

Adresa: Draškovićeva 25, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 98 552976
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://yihr.hr/hr/

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji ima dva programa: Tranziciona pravda i Ljudska prava, kao i svoj Trening centar, a projekti Inicijative u Hrvatskoj su sistematizirani u programu Tranzicijske pravde, Regionalnom programu i programu za Mlade.

Inicijativa za REKOM

REKOM je Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001. godine, za čije se osnivanje zalaže Inicijativa REKOM.

Proces REKOM započet je raspravom o instrumentima za otkrivanje i kazivanje činjenica o prošlosti u svibnju 2006. godine, na Prvom regionalnom forumu za tranzicijsku pravdu, koji su organizirali Fond za humanitarno pravo (Srbija), Istraživačko-dokumentacioni centar (BiH) i Documenta (Hrvatska). Sudionici, predstavnici nevladinih organizacija i udruga obitelji nestalih i žrtava iz post-jugoslavenskih država, zauzeli su se za regionalni pristup u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima, s obrazloženjem kako se rat odvijao na području više država i kako žrtve i počinitelji, u većini slučajeva, ne žive u istoj državi.

Unapređenje društvenih mehanizama praćenja i zagovaranja ljudskih prava

Program pravde koristi pravne metode u zagovaranju i ostvarivanju ciljeva organizacije, a bavi se pravima nacionalnih manjina, LGBT osoba, individualnim i kolektivnim pravima koja predstavljaju osnovu koncepta tranzicijske pravde, suzbijanjem rasizma, ksenofobije, antisemitizma i povezanih netolerancija te pravima utemeljenim u Povelji o temeljnim pravima EU.

Metodologija programa bazira se na istraživanju, monitoringu, analitici, izvještavanju, oblikovanju preporuka, zakonodavnom zagovaranju i javnom zagovaranju.

Ciljevi i očekivani rezultati:

-ustanovljenje sustavnog mehanizma praćenja standarda
-doprinos odgovornom praćenju stanja od strane državnih institucija
-unaprijeđenje potencijala za širenje suradnje, znanja i ekspertize OCD-a u Hrvatskoj
-jačanju kapaciteta Inicijative i OCD-a za zagovaranje prava na lokalnom nivou
-izgradnji aktivističke mreže za javno zagovaranje i platforme za edukaciju mladih aktivista/kinja
-podizanje svijesti o ljudskim pravima i suzbijanje netolerancija i isključivih ideologija
-doprinos adekvatnom institucionalnom odgovoru na izazove zaštite i promocije prava

U sklopu projekta u razdoblju od 1.9.2015. do 31.1.2017. godine biti će održane sljedeće aktivnosti za ostvarivanje ciljeva projekta: kampanje za ljudska prava, evaluacije usklađenosti prikupljenih podataka sa standardima i mehanizimima o ljudskim pravima te izrađene i predstavljene preporuke, izrađeni i objavljeni izvještaji o implementaciji javnih politika i njihovoj usklađenosti s normama ljudskih prava, osnovana Studentska unija za ljudska prava te proširena Mreža gradova i OCD-a protiv rasizma.

Program pomirenja - Europe Equals Equality

Program pomirenja okuplja sve projekte i aktivnosti Inicijative koje primarno pridonose suočavanju s prošlošću te pomirenju na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. U sklopu programa je do 2014. godine proveden projekt Europe Equals Equality koji je povezao mlade ljude iz Srbije i Hrvatske kroz otvaranje dijaloga o problematičnim temama za oba društva. Učesnici/ce projekta su bili uključeni u promoviranje europskih vrijednosti koje se ogledaju u odgovornom odnosu prema prošlosti, pozivanju na institucionalnu odgovornost i poštivanju ljudskih i manjinskih prava. Projekt se odvio u 8 gradova: Subotici, Šidu, Apatinu i Bačkoj Palanki u Srbiji, kao i Osijeku, Vukovaru, Slavonskom Brodu i Pakracu u Hrvatskoj. U okviru projekta su otvorene dvije kancelarije: u Subotici i Osijeku.

Prva faza projekta: Trening za trenere/ice na kome je sudjelovalo 24 aktivista i aktivistkinja koji su prošli obuku učeći o osnovama ljudskih i manjinskih prava, mehanizmima njihove zaštite i suočavanju sa prošlošću.
Druga faza projekta: Karavan prijateljstva, tokom kojeg su učesnici/ce obišli sve gradove i akcijama na glavnim trgovima i ulicama promovirali projekt pozivajući nove mlade ljude iz svojih zajednica da se pridruže u realizaciji projekta.
Treća faza projekta: Trening za aktiviste/kinje na kojemu su treneri/ice koji su prošli obuku u Vukovaru dobili priliku da drže predavanja u svojim zajednicima uključujući nove aktiviste i aktivistkinje.
Četvrta faza projekta: Time for Europe u okviru koje je organiziran festival Mjesec ljudskih prava, u svih 8 gradova od 21. 11. do 23. 12. 2014. godine. U okviru festivala održan je niz debata, svjedočenja žrtava, okruglih stolova, izložbi, koncerata, uličnih performansa, predavanja i filmskih projekcija koje su se bavile promocijom jednakosti, tolerancije i poštivanja različitosti, kao ključnih vrijednosti koje doprinose održivom napretku u europskim integracijama oba društva.
Peta faza projekta: Finalni događaj je bila konferencija u Beogradu na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i prilika za razmjenu iskustava svih učesnika/ca na projektu.

Program participacije - Mreža mladih političara

Program participacije osnažuje, educira i potiče mlade na sudjelovanje u društveno-političkim procesima zagovaranja ljudskih prava, suočavanja s prošlošću i regionalne suradnje.

Osnovnu metodologiju programa čini provođenje edukacijskih projekata, zagovaranje formalnih mehanizama razmjena i poticanja suradnje te kratkoročni projekti praktičnog učenja te inicijative za trajnu neinstitucionalnu suradnju među mladima u regiji.

Mreža mladih političara (Political Youth Network – PYN) je međunarodna mreža organizacija mladih koje funkcioniraju kao dio ili podmladak 22 političke stranke iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore i Srbije koja je utemeljena na konferenciji u Zagrebu, održanoj 29. i 30. ožujka 2014. godine.  

Glavni ciljevi Mreže mladih političara su definirani i prezentirani kroz niz pojedinačnih sastanaka sa podmladcima političkih stranaka te su potpisivanjem Deklaracije članice pristale na zajedničko ostvarivanje ciljeva i podupiranje vrijednosti:

- obrazovanje mladih političara na polju ljudskih prava i važnosti njihovog zagovaranja
- poticanje međugraničnih razmjena znanja i iskustava
- treniranje u praktičnim političkim vještinama
- poticanje regionalne suradnje između politički aktivnih mladih u području suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde
- poticanje participacije mladih u procesima donošenja političkih mjera i politika
- povećanje razine standarda političke komunikacije između političkih rivala

Prva regionalna aktivnost Mreže mladih političara je bila na međunarodni dan ljudskh prava, 10. prosinca 2014. godine u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu. Dan ljudskih prava je obilježen kroz konferencije koje su organizirane u parlamentima zemalja (osim Kosova). Osim predstavnika Mreže mladih političara na konferencijama su sudjelovali pravnici, eksperti za ljudska prava i akademici. 

Tajništvo Mreže mladih političara aktivno radi na namicanju sredstava za organizaciju kontinuiranih treninga koji bi omogućili prijenos znanja i vještina članovima podmladaka političkih stranaka.