25 FPS - Udruga za audio-vizualna istraživanja

Organizacija civilnog društva Udruga 25 FPS aktivno pridonosi razvoju izvaninstitucionalne neovisne kulture i unosi pozitivne društvene promjene afirmirajući audiovizualnu umjetnost kao nužnu sastavnicu suvremene kulture na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Adopta - Udruga za potporu u posvajanju

ADOPTA u suradnji sa stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse koji su na bilo kakav način vezani uz procese posvajanja, djeluje na stvaranje pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okružja za obitelji nastale posvajanjem.

AKC Attack

Autonomni kulturni centar – Attack! udruženje je građana/ki koje prvenstveno djeluje na nivou grada Zagreba, s određenim projektima koji se realiziraju na razini cijlele Hrvatske. Bavi se poticanjem razvoja i prakticiranja alternativne kulture, mišljenja, djelovanja i izražavanja.

aKULTURAcija

aKULTURAcija – Centar za promicanje kulture i umjetnosti je neprofitna i nestranačka grupa aktivista osnovana kako bi započela proces asimilacije kulturom. aKULTURAciju čini grupa teoretičara i kulturnih aktivista posvećenih promicanju kulture i umjetnosti, posebice izvaninstitucionalne kulture te kulturne različitosti Europe.

AngArt

Udruga AngArt osnovana je 2015. godine s ciljem istraživanja i dokumentiranja različitih kulturno-umjetničkih praksi koje se fokusiraju na aktualne društvene probleme. Posebna pažnja pridaje se inicijativama i angažmanu lokalnih zajednica, te se u suradnji s njima stvaraju interdisciplinarni projekti.

Art radionica Lazareti

Poboljšanje kvalitete života u Dubrovniku u umjetničkom, kulturnom i društvenom smislu kroz umjetničke, kulturne i druge javne aktivnosti te poticanje kvalitetnog razvoja civilnog društva u Dubrovniku i Hrvatskoj jedna je od glavnih misija organizacije Art radionica Lazareti.

B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.

Udruga B.a.B.e. osnovana je 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava, a danas je usredotočena na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. 

Blaberon

 

Blaberon je osnovan s ciljem kritičke emancipacije putem književnog medija. Od 2012. g. udruga provodi ‘radionice čitanja’ tj. višemjesečne programe u okviru kojih se čitaju književni tekstovi.

 

Boonika

Boonika – platforma za vizualni dijalog je nevladina i neprofitna organizacija osnovana s ciljem ostvarenja zajedničkih interesa u promociji umjetnosti i međunarodne kulturalne suradnje i interkulturalnog dijaloga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Centar Miko Tripalo je osnovan radi promicanja demokratskih ideja i vrijednosti u Hrvatskoj, ostvarivanja vladavine prava, poticanja europeizacije hrvatskog društva i politike te pružanja potpore procesu ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Centar za dramsku umjetnost

Centar za dramsku umjetnost nastoji razriješiti probleme nastale kroz institucionalnu samo-održivu kazališnu produkciju dobara unutar izvedbenih umjetnosti, ponuditi nove načine prezentacije performativnih umjetnosti te afirmirati hrvatske izvedbene umjetnike/ce koji realiziraju svoje projekte u inozemstvu.

Centar za mirovne studije

Centar za mirovne studije (CMS) nastao je s namjerom promicanja vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti kroz participativne metode mirovnog obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja.

Centar za održivi razvoj

Centar za održivi razvoj bavi se promicanjem vrijednosti civilnog društva (ljudska prava, građanska svijest, solidarnost, tolerancija, ravnopravnost spolova), edukacijom građana, osobito mladih, vezano uz demokratizaciju društva te poticanjem zapošljavanja i samozapošljavanja.

Centar za radničke studije

Centar za radničke studije posvećen je teorijskoj problematizaciji intelektualne i političke praznine koju je otvorilo ‘čišćenje’ akademskog prostora i javnih rasprava od svih ostataka marksističke teorijske tradicije, i njezinom – bar djelomičnom – ispunjavanju.

Centar za ženske studije

Centar za ženske studije, prvi multi/interdisciplinarni studij o ženskoj tematici u Hrvatskoj, osnovan je 1995. godine kao reakcija na ratni i poslijeratni kontekst u Hrvatskoj, sa željom rješavanja svih problema s kojima su se suočavale žene kao posljedica rata.

Centralna jedinica / MUU

Centralna jedinica udruženje je građana osnovano 2009. sa svrhom mijenjanja vizure grada i promoviranja drugačijih umjetničkih programa koji bi osigurali konstantnu promociju Hrvatske i hrvatske umjetnosti te na ulice grada dovodili najrecentnija djela novih umjetničkih praksi.

Cenzura Plus

Cenzura Plus je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, vaninstitucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva, a sve u cilju doprinosa izgradnji modernog, demokratskog i pravednog društva u Hrvatskoj.

Dalmatinski odbor solidarnosti

Dalmatinski odbor solidarnosti je udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti, osnovana 1992. godine u Splitu s ciljem promicanja i zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH, humanitarnih aktivnosti i javnih kampanja koje su u funkciji ostvarivanja temeljnih ciljeva Udruge.

Domino (Queer Zagreb)

Domino je nevladina, nestranačka, neprofitna udruga koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje.

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je udruga građana osnovana 2003. godine. Misija DOOR-a je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike.

Drugo more

Drugo more bavi se produkcijom, promocijom, istraživanjima, obrazovanjem i diseminacijom informacija na području kulture. Vizija je postati jednom od jačih organizacija za promociju suvremenog kulturnog stvaralastva i teorije te središnjeg informacijskog, medijacijskog i edukacijskog centra za kulturne djelatnosti.

Dugine obitelji

Dugine obitelji su neformalna grupa građanki i građana koja okuplja LGBT parove i pojedinke koji imaju djecu, žele imati djecu ili se samo žele informirati o izazovima i lijepim stranama planiranja obitelji.

Eko-Zadar

Udruga „Eko – Zadar“ osnovana je na dan prije Dana planete Zemlje 1999. od strane grupe entuzijasta s ciljem promicanja ekološke poljoprivrede. Izabrana metodologija je edukacija svih dijelova društva kroz ekološku proizvodnju hrane kao jedini način održive poljoprivrede koja koristi ljudskom zdravlju kao i okolišu; tlu i vodama.

Factum

Factum je najznačajnija hrvatska nezavisna dokumentarna produkcija. U sedamnaest godina postojanja Factum je realizirao preko 70 dokumentaraca koji su prikazani na više od osamdeset festivala i koji su osvojili niz međunarodnih nagrada.

Fade in

Fade in nastaje 1999. kao platforma i kolektiv koji okuplja mlade ljude sa afinitetom prema angažiranoj video i filmskoj te umjetničkoj produkciji. Dosljednost u radu na društveno angažiranim temama je prepoznala i struka, koja je Fade in tri puta proglasila najboljim hrvatskom produkcijskom kućom.

Filmaktiv

Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, a poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja.

GONG

Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. GONG promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih prava.

GOOD Inicijativa

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

Hollaback! Croatia

Hollaback! je međunarodni pokret posvećen iskorjenjivanju uličnog uznemiravanja žena i LGBTIQ osoba.  Sakupljanjem priča žena i LGBTIQ pojedinaca na siguran i razmjenjiv način, Hollaback! kreira društveno utemeljenu inicijativu za suzbijanje uličnog rodnog uznemiravanja.

Hrabri telefon

Hrabri telefon je neprofitna nevladina organizacija osnovana s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Hrvatska mreža za ruralni razvoj je mreža udruga koja se od 2006. zalaže za održiv razvoj ruralnih područja Hrvatske. Zajedničkim djelovanjem, umrežavanjem, partnerstvom i prijenosom znanja žele poboljšati uvjete za održivi razvoj i kvalitetan život u ruralnim zajednicama.

HUHIV

HUHIV je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga koja se bavi prevencijom, edukacijom i pomoći oboljelima od HIV-infekcije i AIDS-a i virusnog hepatitisa. Udruga pomaže osobama koje žive s HIV-om ili hepatitisom u rješavanju problema vezanih za medicinsku, socijalnu skrb, pravnu pomoć.

Idem i ja: Centar za zdravo odrastanje

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja je nevladina neprofitna organizacija osnovana 2005. godine u cilju stvaranja poticajnog okruženja za zdrav razvoj djece i mladih, njihovo lakše odrastanje te podizanje kvalitete života.

Inicijativa mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava je regionalna mreža nevladinih organizacija koju su 2003. godine osnovali mladi ljudi sa željom da potaknu mlade na sudjelovanje u procesu demokratizacije društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih, progresivnih veza u post-konfliktnoj regiji bivše Jugoslavije.

Kinookus

Udrugu Kinookus početkom je 2010. godine osnovala grupa mladih stručnjaka okupljenih oko projekata multidisciplinarnog i holističkog promišljanja teritorija, novih kulturalnih i društvenih modela, edukacije mladih te poticanja građanstva na uključivanje u demokratske procese odlučivanja.

KONTEJNER - biro suvremene umjetničke prakse

KONTEJNER je nevladina, neprofitna organizacija koja je kroz kustoski rad, produkciju umjetničkih projekata, organizaciju izložbi i teorijsku kontekstualizaciju usmjerena na kritičko propitivanje uloge i značenja znanosti, tehnologija i tijela u suvremenom društvu.

Kulturtreger / Booksa

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger osnovana je 2003. s ciljem promocije i popularizacije književnosti te drugih oblika suvremene urbane kulture i kulture mladih.

Lezbijska grupa Kontra

Lezbijska grupa Kontra nevladina je organizacija koja promovira ljudska prava lezbijki i biseksualnih žena, osnovana u ljeto 1997. godine u Zagrebu a službeno registrirana 2002. 

LORI - Lezbijska organizacija Rijeka

Udruga LORI osnovana je 2000. godine s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti za prihvaćanjem pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina, uklanjanja predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenja stvarne jednakosti pred zakonom.

Mavena - 36 njezinih čuda

„Mavena- 36 njezinih čuda” osnovana je 2006. godine u Splitu s ciljem promicanja, razvitka te unapređenja kulturno-umjetničkog života grada i žitelja Splita, Hrvatske te Europe i svijeta, s posebnim naglaskom na suvremene umjetničke prakse i umjetnike mlađe generacije te interkulturnu umjetničku suradnju.

Mladi u EU

Udruga mladih Mladi u Europskoj uniji je nevladina, neprofitna udruga mladih osnovana 2008. godine u Šibeniku, zamišljena kao mjesto na kojem će okupljati mladi, iznositi svoje ideje i zamisli te zajednički poboljšati kvalitetu života mladih na području Šibenika i okolice.

Mreža mladih hrvatske

Mreža mladih hrvatske okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH. MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. 

PaRiter

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa... Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.

Pipilota

Pipilota je zagrebačka nevladina udruga koja se bavi edukacijom i kreativnim razvojem. Za građane kreiraju, organiziraju i provode besplatne radionice, akcije, događanja i edukacije. Pritom često posežu za inspiracijom iz područja urbane umjetnosti i kulture.

Poluga

Udruga Poluga je osnovana s ciljem unapređenja kulturnih i društveno korisnih sadržaja te promicanja interesa mladih i djelovanjem na razvoju nezavisne kulture u gradu Karlovcu.

Pravo na grad

Pravo na grad je udruga koja djeluje protiv privatizacije i prekomjerne ekonomske eksploatacije javnih i zajedničkih dobara te prostora, s posebnim naglaskom na pitanja sudjelovanja građana i organiziranog civilnog društva u upravljanju javnim dobrima.

Protagora

Protagora je udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.  Misija Udruge je rad na potpunoj ravnopravnosti građana bez obzira na (i)religioznu pripadnost, a prema načelu potpune snošljivosti među ljudima različitih poimanja svijeta.

qSPORT

qSPORT je društvo namijenjeno podršci LGBTIQ sportaša, rekreativaca i sportskih entuzijasta te razvoju LGBTIQ sporta u Hrvatskoj i regiji, sudjelovanju u međunarodnim srodnim aktivnostima i asocijacijama.

Radiona

Radiona / Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture osnovana je sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije kroz edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse,...

Restart

Restart je organizacija koja se bavi produkcijom, edukacijom, distribucijom, prikazivalaštvom i tehničkom pomoći za izradu i promociju dokumentarnog i igranog filma.

S.K.U.P. - Sinjski kulturni urbani pokret

Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.) je neprofitna udruga građana, osnovana s ciljem poticanja i unapređenja kulture življenja mladih, udruživanja mladih radi promicanja i zaštite njihovih interesa, te ukazivanje na probleme mladih i poticanje njihovog rješavanja.

S.O.S. Virovitica

S.O.S. Virovitica je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem utječe na izgradnju demokratskog društva, kulture nenasilja, ravnopravnosti, transparentnosti na područjima zaštite ljudskih prava, društvenog razvoja i osnaživanja i razvoja zajednice.

SFera - Društvo za znanstvenu fantastiku

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera osnovano je 1976. godine u Zagrebu. Od tada neprekinuto djeluje kao neprofitna kulturna organizacija s ciljem združavanja ljudi koje interesiraju znanstvena fantastika i srodni žanrovi (fantasy, nadnaravni horor) te znanost općenito.

Sindikat biciklista

Sindikat biciklista se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaraju i rade na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.

Skribonauti

S ciljem stavljanja suvremene umjetničke produkcije u nove kontekste, prostore i istraživanja njene uloge u socijalnom uključivanju udruga Skribonauti aktivno djeluje na polju promocije umjetnosti i umjetničke produkcije među društveno marginaliziranim skupinama, prvenstveno zatvorenicima i zatvorenicama, mladima s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava

SOS Rijeka je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, senzibilizaciju javnosti te razvoj volonterstva i aktivnog građanstva radi postizanja pozitivnih društvenih promjena.

Status M

Misija Organizacije mladih Status M je stvoriti društvo nenasilja, zdravlja, tolerancije i rodne ravnopravnosti kroz doprinos i zbog doprinosa mladih u društvu.

Stop specizmu

Udruga Stop specizmu kolektiv je emancipacijski orijentiranih aktivistkinja i aktivista kojima je cilj informiranje o društvenim nepravdama i poticanje alternative, s ciljem edukacije šire javnosti o veganstvu, nespecizmu i abolicionističkom pristupu pravima životinja.

Trans Aid Hrvatska

Udruga Trans Aid Hrvatska djeluje s ciljem osnaživanja trans*/inter* zajednice koja će aktivno djelovati na povećanju vlastite vidljivosti te na promicanju i zaštiti prava.

Udruga Igranje

Udruga Igranje za cilj ima popularizaciju društvenih igara u svrhu podizanja kulture igranja društvenih igara, te poticanja razvoja civilnog društva kroz podizanje obiteljskih vrijednosti, bolje socijalizacije i prevencije ovisnosti.

Udruga Kamensko

Udruga Kamensko osnovana je krajem 2011. godine od strane otpuštenih tekstilnih radnica propale industrije Kamensko sa svrhom zajedničkog djelovanja i međusobne podrške u egzistencijalnoj i emotivnoj krizi.

Udruga Škatula

Udruga Škatula promiče glazbenu raznolikost, potrebu za društvenom promjenom i angažman pri izgradnji snažnijeg civilnog društva.

Udruga za promicanje inkluzije

Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija osnovana u Zagrebu u listopadu 1997. godine. Aktivnosti Udruge temelje se na filozofiji inkluzije, prema kojoj osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva.

Udruga za promicanje istih mogućnosti

Udruga za promicanje istih mogućnosti kao asocijacija za osobe s invaliditetom pruža informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta, a sve u cilju postizanja istih mogućnosti.

Udruga ZORA

ZORA je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina kao i na edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i ne-institucionalnoj edukaciji.

Udruženje likovnih stvaralaca

Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić (ULS) djeluje na području grada Zaprešića i okolice kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija s ciljem ostvarivanja kulturnih, prosvjetnih i umjetničkih aktivnosti te s poticanjem kreativnosti, povezivanja i jačanja svijesti građana unutar lokalne zajednice.

URK Močvara

Udruženje za razvoj kulture (URK) je neprofitna udruga građana osnovana 1995. godine u Zagrebu s ciljem oživljavanja ratom i tadašnjom političkom voljom opustošenog kulturnog života grada, naročito u području interesa mladih.

ViBRa

ViBRa se bavi promocijom kvalitetne hrvatske glazbe novim i klasičnim medijskim kanalima. Okuplja stvaratelje, promotore, urednike u cilju povezivanja, informiranja i stvaranja nove publike za hrvatske autore i glazbenike.

Volonterski centar Zagreb

Misija Volonterskog centra Zagreb je promicanjem volonterstva omogućiti volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinjeti rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

WHW / Što, kako i za koga

Od svog osnutka 1999. WHW razvija modele kolektivnog načina rada putem izložbi, publikacija i diskurzivnih događanja. Od svibnja 2003. WHW vodi Galeriju Nova, neprofitnu galeriju u centru Zagreba, koja je u vlasništvu Grada.

Zagreb Pride Udruženje

Zagreb Pride Udruženje je queer-feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

Zelena akcija

Zelena akcija je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. Udruga je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Zemlja za nas

Udruga Zemlja za nas osnovana je s ciljem promicanja vrijednosti održivosti i samoodrživosti, biološke i kulturne raznolikosti, revitalizacije dalmatinskih otoka, očuvanja kulturne baštine kroz promoviranje i afirmiranje ekofeminističkih vrijednosti.

Ženska soba

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nevladina, feministička, neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem osnaživanja žena te osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad.

ZMAG - Zelena Mreža Aktivističkih Grupa

ZMAG je osnovan s ciljem promoviranja, zagovaranja i primjene kroz praksu održivih rješenja i modela. Glavna ideja slijedi permakulturni dizajn, etiku i principe, a djeluje u području razvijanja i promoviranja ekoloških znanja i tehnologija te njihovog povezivanja sa socijalnim i ekonomskim područjima društvenog života.

Subscribe to this RSS feed